top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities
1.1. "Creat-ive Branding", gevestigd op De Reiger 90 te Hoogeveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86666002.

 

1.2. "Klant" verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Creat-ive Branding.

 

1.3. "Diensten" verwijst naar de branding-, marketing- en ontwerpdiensten aangeboden door Creat-ive Branding, zoals omschreven in de overeenkomst tussen Creat-ive Branding en de Klant.

 

Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten van Creat-ive Branding.

 

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

Offertes en Overeenkomsten
3.1. Alle offertes en prijsopgaven die door Creat-ive Branding worden verstrekt, zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte vermelde geldigheidsduur, tenzij anders aangegeven.

 

3.2. Een overeenkomst tussen Creat-ive Branding en de Klant komt tot stand wanneer de Klant een schriftelijke offerte van Creat-ive Branding accepteert. De offerte kan elektronisch of op papier worden geaccepteerd en wordt beschouwd als een bindende overeenkomst tussen beide partijen.

 

3.3. De overeenkomst zal de scope van de diensten, de prijzen, betalingsvoorwaarden, leveringstermijnen en andere relevante details bevatten, zoals schriftelijk overeengekomen tussen Creat-ive Branding en de Klant.

 

3.4. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen tussen Creat-ive Branding en de Klant. Mondelinge afspraken hebben geen juridische geldigheid, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

 

3.5. Creat-ive Branding behoudt zich het recht voor om een offerte of overeenkomst te herroepen of te wijzigen indien er sprake is van kennelijke fouten, onjuistheden of onvolledigheden in de offerte of overeenkomst.

 

3.6. Indien de Klant extra diensten of wijzigingen in de scope van de overeenkomst wenst, zal Creat-ive Branding een aanvullende offerte verstrekken voor deze aanpassingen. De Klant dient schriftelijk akkoord te gaan met deze aanvullende offerte voordat de wijzigingen worden geïmplementeerd.
 

Uitvoering van Overeenkomsten
4.1. Creat-ive Branding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

 

4.2. Creat-ive Branding verplicht zich ertoe om de diensten te verlenen zoals overeengekomen in de schriftelijke overeenkomst tussen Creat-ive Branding en de Klant. 

 

4.3. De Klant zal alle benodigde informatie, materialen en medewerking verschaffen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Vertragingen of problemen als gevolg van onvolledige, onjuiste of vertraagde informatie of medewerking van de Klant vallen buiten de verantwoordelijkheid van Creat-ive Branding.

 

4.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Creat-ive Branding de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

4.4. Creat-ive Branding behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen om bepaalde aspecten van de diensten uit te voeren, indien dit noodzakelijk is voor een efficiënte uitvoering van de overeenkomst.

 

4.5. Creat-ive Branding zal zich inspannen om de diensten naar beste vermogen en met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren. Creat-ive Branding geeft echter geen garanties met betrekking tot specifieke resultaten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

4.6. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen tussen Creat-ive Branding en de Klant. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op de planning, kosten en andere aspecten van de diensten.

 

4.7. In het geval van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, of andere onvoorziene omstandigheden, kan Creat-ive Branding de uitvoering van de overeenkomst opschorten. Creat-ive Branding zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van dergelijke situaties.

 

4.8. Creat-ive Branding behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen indien de Klant zich niet aan de overeenkomst houdt of indien de Klant in gebreke blijft met betrekking tot de betaling van verschuldigde bedragen, zoals vermeld in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

 

Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn
5.1. Creat-ive Branding zal zich inspannen om de overeengekomen diensten binnen de afgesproken leveringstermijn uit te voeren, zoals vermeld in de overeenkomst tussen Creat-ive Branding en de Klant.

 

5.2. De leveringstermijn is gebaseerd op een schatting en is indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Creat-ive Branding zal redelijke inspanningen leveren om de leveringstermijn na te komen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die buiten haar controle liggen.

 

5.3. Indien Creat-ive Branding verwacht dat de leveringstermijn niet kan worden nagekomen, zal zij de Klant tijdig informeren en streven naar een redelijke aanpassing van de leveringstermijn.

 

5.4. De Klant dient alle benodigde informatie en materialen tijdig en volledig aan Creat-ive Branding te verstrekken om de leveringstermijn te kunnen halen. Vertragingen als gevolg van onvolledige of vertraagde informatie van de Klant vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Creat-ive Branding.

 

5.5. Creat-ive Branding is niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van vertragingen in de levering, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan haar zijde.

 

5.6. In geval van vertragingen die buiten de controle van Creat-ive Branding liggen, zoals overmacht, stakingen, natuurrampen, of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de leveringstermijn verlengd met een redelijke periode.

 

5.7. De Klant heeft niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen als gevolg van een redelijke vertraging in de levering.


Annulering of Wijziging van de Overeenkomst
6.1. De Klant heeft het recht om de overeenkomst schriftelijk te annuleren of te wijzigen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

 

6.2. Annulering:

6.2.1. Indien de Klant de overeenkomst wenst te annuleren, dient dit schriftelijk te gebeuren.
6.2.2. Bij annulering door de Klant kan Creat-ive Branding recht hebben op vergoeding voor reeds gemaakte kosten en gewerkte uren tot aan het moment van annulering, evenals een eventuele vergoeding voor winstderving.
6.2.3. De annuleringsvoorwaarden worden schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst en kunnen variëren op basis van de aard van de diensten en de planning 

 

6.3. Wijziging:
6.3.1. Indien de Klant wijzigingen wenst aan te brengen in de overeenkomst, dient dit schriftelijk te worden aangevraagd en door Creat-ive Branding schriftelijk te worden bevestigd.
6.3.2. Creat-ive Branding behoudt zich het recht voor om redelijke kosten en aanpassingen aan te rekenen voor de wijzigingen in de overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot extra uren, materialen en diensten.
6.3.3. Wijzigingen worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging en betaling van eventuele bijkomende kosten.

 

6.4. Creat-ive Branding behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren of te wijzigen indien zij van mening is dat de Klant zich niet houdt aan de voorwaarden van de overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot betalingsverplichtingen.

 

6.5. In het geval van annulering of wijziging van de overeenkomst, zal Creat-ive Branding redelijke inspanningen leveren om eventuele reeds geleverde diensten of materialen aan de Klant over te dragen.


Urenregistratie
7.1. Indien de Overeenkomst op basis van een uurtarief is, zal Creat-ive Branding nauwkeurig de uren bijhouden die worden besteed aan het leveren van diensten aan de Klant, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpwerkzaamheden, advies, vergaderingen en andere gerelateerde taken.

 

7.2. De geregistreerde uren zullen worden vastgelegd op basis van een tijdsregistratiesysteem dat wordt bijgehouden door Creat-ive Branding en kunnen op verzoek van de Klant worden verstrekt.

 

7.3. De Klant heeft het recht om regelmatig inzicht te krijgen in de urenregistratie met betrekking tot de verleende diensten. Creat-ive Branding zal inzage verschaffen op een manier die de vertrouwelijkheid van andere Klanten en projecten respecteert.

 

7.4. De urenregistratie vormt de basis voor facturering aan de Klant. Facturen zullen worden opgesteld op basis van de geregistreerde uren tegen de overeengekomen tarieven, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

7.5. Eventuele bezwaren tegen de urenregistratie moeten binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Creat-ive Branding worden gemeld. Na deze termijn wordt de urenregistratie als definitief beschouwd.


Urenregistratie bij Werk op Locatie
8.1. Indien Creat-ive Branding diensten verleent op locatie 
van de Klant en de Klant niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip, behoudt Creat-ive Branding het recht om de gewerkte uren in rekening te brengen zoals overeengekomen in de overeenkomst.

 

8.2. Creat-ive Branding zal redelijke inspanningen leveren om de Klant op de hoogte te stellen van eventuele vertragingen in aankomst of wijzigingen in het geplande tijdstip van de afspraak. Echter, indien de Klant niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip, worden de uren vanaf het oorspronkelijke tijdstip in rekening gebracht.

8.3. Indien de Klant niet aanwezig is op de locatie waar Creat-ive Branding diensten zal verlenen, en indien dit resulteert in extra kosten of vertragingen voor Creat-ive Branding, behoudt Creat-ive Branding het recht om deze kosten aan de Klant door te berekenen.

 

8.4. In het geval dat de Klant opnieuw een afspraak wil maken voor het uitvoeren van de diensten op locatie, kan Creat-ive Branding additionele kosten in rekening brengen voor de herplanning en het opnieuw inplannen van de afspraak.

 

Reiskosten
9.1. Indien de uitvoering van de overeenkomst vereist dat Creat-ive Branding reist naar locaties buiten haar kantoor of gebruikelijke werkplek, zullen reiskosten in rekening worden gebracht bij de Klant, met uitzondering van reizen binnen de stad Hoogeveen.

 

9.2. Binnen de stadsgrenzen van Hoogeveen worden geen reiskosten in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

9.3. De reiskosten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, kosten voor vervoer, accommodatie, maaltijden en andere gerelateerde uitgaven. De exacte tarieven en vergoedingen voor reiskosten worden vooraf schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst tussen Creat-ive Branding en de Klant.

 

9.4. Creat-ive Branding zal redelijke inspanningen leveren om reiskosten te minimaliseren en efficiënte reisroutes en opties te kiezen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

9.5. De Klant dient reiskosten binnen de afgesproken betalingstermijn te voldoen, zoals vermeld in de overeenkomst of op de factuur.

 

9.6. Creat-ive Branding behoudt zich het recht voor om reiskosten te factureren voor reeds gemaakte of geplande reizen, zelfs als de Klant besluit de overeenkomst te annuleren of te wijzigen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

9.7. In het geval van annulering of wijziging van de overeenkomst waarbij reiskosten zijn betrokken, zal Creat-ive Branding redelijke inspanningen leveren om eventuele reeds gemaakte reisarrangementen te annuleren of te wijzigen, met als doel de kosten voor de Klant te minimaliseren.


Gebruik van Lettertypen (Fonts)
10.1. De Klant erkent dat sommige lettertypen (fonts) die worden gebruikt in de ontwerpen of materialen die Creat-ive Branding levert, mogelijk onderhevig zijn aan licenties en auteursrechtelijke bescherming.

 

10.2. Creat-ive Branding kan, naar eigen goeddunken, lettertypen selecteren en gebruiken voor ontwerpprojecten op basis van de benodigde stijl en functionaliteit. In sommige gevallen kunnen deze lettertypen gratis beschikbaar zijn voor commercieel gebruik, terwijl andere lettertypen onderhevig kunnen zijn aan licentiekosten.

 

10.3. De Klant erkent dat de licentie voor de gebruikte lettertypen in eigendom blijft van Creat-ive Branding, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

10.4. Indien de Klant specifieke lettertypen wenst te gebruiken die onderhevig zijn aan licentiekosten, zal Creat-ive Branding de Klant op de hoogte stellen van deze kosten en de Klant voorafgaand aan het gebruik van dergelijke lettertypen om schriftelijke toestemming vragen.

 

10.5. Als de Klant besluit de lettertypen zelf te installeren voor welk doel dan ook, erkent de Klant dat zij verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van de vereiste licenties en het betalen van alle bijbehorende kosten.

 

10.6. In gevallen waarin de Klant lettertypen levert voor gebruik in ontwerpprojecten, gaat de Klant ermee akkoord dat deze lettertypen voldoen aan de relevante licenties en rechten voor commercieel gebruik. Creat-ive Branding is niet verantwoordelijk voor licentieproblemen met door de Klant verstrekte lettertypen.

 

10.7. Creat-ive Branding behoudt zich het recht voor om, indien nodig, lettertypen te vervangen door vergelijkbare lettertypen met een geldige licentie voor gebruik in ontwerpprojecten, zonder afbreuk te doen aan de algehele esthetiek of functionaliteit van het ontwerp.

 

10.8. De Klant zal Creat-ive Branding vrijwaren van eventuele claims, aansprakelijkheden of schadevergoedingen die voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik van lettertypen of licentiegeschillen met betrekking tot lettertypen die door de Klant zijn geleverd.

 

Intellectueel Eigendom
11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Creat-ive Branding geleverde diensten, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, logo's, teksten, grafische materialen, software en andere creatieve werken, blijven eigendom van Creat-ive Branding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11.2. Creat-ive Branding verleent de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de geleverde materialen te gebruiken voor het beoogde doel zoals overeengekomen in de overeenkomst tussen Creat-ive Branding en de Klant.

11.3. De Klant mag de geleverde materialen niet reproduceren, verspreiden, wijzigen, verkopen of sublicentiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Creat-ive Branding.

11.4. Creat-ive Branding is gerechtigd om voorbeeldmateriaal of afbeeldingen van het werk dat zij heeft uitgevoerd te gebruiken voor promotiedoeleinden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de Klant.

 

11.5. In geval van schending van deze clausule met betrekking tot intellectueel eigendom, behoudt Creat-ive Branding zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen om haar rechten te handhaven en om schadevergoeding te eisen voor eventuele verliezen die zij heeft geleden.

 

Betaling
12.1. De Klant verplicht zich om Creat-ive Branding te betalen volgens de tarieven en betalingsvoorwaarden die zijn overeengekomen in de schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

 

12.2. Betalingen dienen te worden gedaan binnen de afgesproken betalingstermijn, zoals vermeld in de overeenkomst of op de factuur.

12.3. Indien betalingen niet binnen de overeengekomen termijn worden ontvangen, behoudt Creat-ive Branding zich het recht voor om rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag, zoals toegestaan volgens de wettelijke rentevoet.

12.4. Alle kosten en uitgaven die verband houden met de inning van achterstallige betalingen, waaronder maar niet beperkt tot incassokosten en juridische kosten, komen voor rekening van de Klant.

12.5. Creat-ive Branding behoudt zich het recht voor om verdere dienstverlening op te schorten of de overeenkomst te beëindigen indien de Klant in gebreke blijft met betrekking tot de betaling van verschuldigde bedragen, zoals vermeld in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

 

12.6. Alle betalingen aan Creat-ive Branding dienen te worden gedaan in de valuta zoals aangegeven in de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Aansprakelijkheid
13.1. Creat-ive Branding zal zich naar beste vermogen inspannen om de diensten en producten te leveren zoals overeengekomen in de overeenkomst en in overeenstemming met de geldende professionele normen.

 

13.2. Creat-ive Branding is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade of verlies, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de geleverde diensten of producten.

 

13.3. De totale aansprakelijkheid van Creat-ive Branding voor enige vordering of schade, onder welke omstandigheden dan ook, zal niet hoger zijn dan het totale bedrag dat door de Klant aan Creat-ive Branding is betaald voor de specifieke diensten of producten waarop de vordering betrekking heeft.

 

13.4. Creat-ive Branding is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, ziekte, of andere onvoorziene omstandigheden.

 

13.5. De Klant zal Creat-ive Branding vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schadevergoedingen en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de geleverde diensten of producten door de Klant.

 

13.6. Het gebruik van de geleverde diensten en producten is geheel voor risico van de Klant. Creat-ive Branding geeft geen garanties met betrekking tot specifieke resultaten of het succes van de diensten of producten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


Vertrouwelijkheid
14.1. Beide partijen erkennen en stemmen ermee in dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijke informatie kan worden gedeeld. Vertrouwelijke informatie omvat alle niet-openbare informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, bedrijfsgeheimen, technische gegevens, financiële informatie, klantgegevens, ontwerpen, strategieën en andere bedrijfsinformatie die als vertrouwelijk is aangemerkt.

 

14.2. Beide partijen verbinden zich ertoe om vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk te houden en niet bekend te maken aan derden, behalve aan werknemers, vertegenwoordigers of contractanten die de informatie nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst en die gebonden zijn aan vergelijkbare vertrouwelijkheidsverplichtingen.

 

14.3. Deze vertrouwelijkheidsverplichtingen blijven van kracht gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van 5 jaar na de beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden van beëindiging.

 

14.4. Beide partijen stemmen ermee in om alle redelijke maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen, inclusief, maar niet beperkt tot, het instellen van interne beleidslijnen en procedures voor de bescherming van vertrouwelijke informatie.

 

14.5. In geval van schending van deze vertrouwelijkheidsverplichtingen, heeft de benadeelde partij het recht om juridische stappen te ondernemen om haar rechten te handhaven en om schadevergoeding te eisen voor eventuele verliezen die zij heeft geleden als gevolg van de schending.

Privacybeleid
15.1. Creat-ive Branding respecteert de privacy van haar Klanten en is toegewijd aan de bescherming van persoonlijke gegevens.

 

15.2. Het privacybeleid van Creat-ive Branding, dat de verzameling, verwerking en opslag van persoonlijke gegevens regelt, is te vinden op de website van Creat-ive Branding en maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

 

15.3. De Klant wordt aangemoedigd om het privacybeleid van Creat-ive Branding zorgvuldig te lezen om een volledig begrip te krijgen van hoe persoonlijke gegevens worden behandeld.


Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
16.1. Creat-ive Branding behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden nadat deze schriftelijk zijn bekendgemaakt aan de Klant.

 

16.2. Creat-ive Branding zal de Klant op de hoogte stellen van wijzigingen in de algemene voorwaarden via e-mail, schriftelijke kennisgeving of door de bijgewerkte voorwaarden op haar website te publiceren.

 

16.3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op updates. Het voortgezette gebruik van de diensten of producten van Creat-ive Branding na kennisgeving van wijzigingen impliceert de aanvaarding van de bijgewerkte voorwaarden.


Contactinformatie
18.1. Voor vragen, opmerkingen, verzoeken of klachten met betrekking tot de diensten of producten van Creat-ive Branding, kan de Klant contact opnemen met Creat-ive Branding via de volgende contactgegevens:

Contact persoon: Indy van Egten

Naam van het bedrijf: Creat-ive Branding
Adres: De Reiger 90, 7905GP Hoogeveen
Telefoonnummer: +316 15678135
E-mailadres: info@creat-ive.nl
Website: www.creat-ive.nl

 

18.2. Creat-ive Branding zal redelijke inspanningen leveren om vragen en verzoeken van Klanten binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Door gebruik te maken van de diensten van Creat-ive Branding, stemt de Klant in met deze algemene voorwaarden.
 

bottom of page